รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ 054791510 
101บ้านปรางค์นางนิตยา วรนุช 054756155 
102บ้านร้องนางวารยา สัตยวงศ์ 054756027 
103บ้านขอน  054791581 
104บ้านป่าหัดนายเตชวัฒน์ อุดอ้าย 054791018 
105บ้านป่าลาน    
106บ้านหนาด  054798929 
107ศรีสระวงศ์นายไพบูลย์ ไชยโย 054798935 
108บ้านห้วยท่าง  015953873 
110บ้านแดนพนา    
111บ้านทุ่งกวางนายสุทัศน์ อินต๊ะแสน 013879345 
112บ้านพาน  061926728 
113บ้านดอนมูล (แงง)  054798240 
115บ้านปงสนุกนายจิระพงษ์ คำวงค์ 054798239 
116บ้านนาวงศ์นายสถิตย์ อุทุมพร 054798396 
117บ้านส้านนางสาวนันทรัตน์ สมมุติ 054791775 
118จตุราษฎร์ศึกษานายพรชัย บุญญา 054798855 
119บ้านนาฝาง  054798859 
120สกาดพัฒนานายจรูณ จันต๊ะวงค์ 054779616 
121บ้านสกาดใต้นางสาวประไพรัตน์ โรจนานันต์ชัย 054798533 
122บ้านกอกจูนนายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ 054760254 
123ชุมชนศิลาแลงนายวิทยา ธุระอบ 054792091 
124ไตรประชาวิทยานายวรภัทร ธนะวัง 054792188 
125บ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)นายฤทธิกร พิเคราะห์ 054792303 
126สหราษฎร์บำรุงนายกิตติพงศ์ อินทะรังษี 054792472 
127บ้านปางยาง  054798688 
129บ้านผาเวียงนางสาววันเพ็ญ ยะแสง 054760148 
130พนาสวรรค์นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น 054760149 
131ภูคาวิทยาคมนายสิทธิพล พรมมินทร์ 054760252 
132บ้านน้ำปัวพัฒนา  054760258 
133ชุมชนศิลาเพชรนายวิเลิศ จันทร์สุข 054792457 
134บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)นายสมควร เชื้อเมืองพาน 054705263 
135วรนครนายองค์การ วงค์เรือง 054791249 
136จอมแจ้งวิทยาคารนางสาวรัตนาภรณ์ ภัทรกุลดุษฎี 054798961 
137บ้านไร่นายรัตน์ จันทโคตร 054760253 
138บ้านทุ่งเฮ้า  054760150 
139บ้านน้ำยาวนายธีรยุทธ กันทะเสน 054760255 
201บ้านท่าวังผานางวิไลวรรณ นันต๊ะ 054799003 
202บ้านท่าค้ำนายผดุงศักดิ์ ลำน้อย 054799171 
203บ้านเชียงแลนางณัฏฐณิชา คำยะอุ่น 054798560 
204บ้านวังว้านายชูวิทย์ วิทยา 054755375 
205โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์นายสมชาย นันทเสน 054799170 
206ชุมชนไตรคามราษฏร์บำรุงนายวิเชียร นันต๊ะ 054799156 
208บ้านหนองบัว  054799653 
209บ้านสบขุ่นนายวสันต์ ศรีมงคล 054760185 
210บ้านยู้นายพานพันชัย บางพาน 054798556 
211บ้านน้ำฮาวนายสุชาติ ใจมูลมั่ง 054798505 
212บ้านนาฝ่านายชูมั่น จินะแปง 054705401 
213บ้านถ่อนนายชยพล คำยะอุ่น 054705410 
214ชุมชนบ้านดอนตันนายสุกิจ อิ่นแก้ว 054798435 
216บ้านคัวะนายขวัญศึก เมฆอากาศ 054798488 
217พัฒนานิคมวิทยา  054760236 
218บ้านดอยติ้วนายอดุลย์ จิณะชิต   
219บ้านนาหนุน 1นายชาตรี อุ่นใจ 054799153 
220แสนทองวิทยานายนิสิต สุทธหลวง 054760235 
221บ้านแหนนายวิชกร ดวงแก้ว 054798737 
222บ้านน้ำแป่ง  054760116 
223บ้านน้ำพุร้อนนายมานนท์ จันทร์เจียม 054760234 
224บ้านสันเจริญ  054760118 
225บ้านน้ำลักใต้  0810205823 
226บ้านก๋ง  054705131 
227บ้านพร้าว  054705326 
228ไตรราษฎร์วิทยานายปฐวี ทองสถิตย์ 054705400 
229บ้านเสี้ยวนายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์ 054705302 
230บ้านสบหนองนายประยูร กิติวงศ์ 054798441 
231บ้านสบสาย  054798407 
232ตาลชุมมิตรภาพที่ 186นายวิชัย อวนศรีสุข   
233บ้านปงนายวิทย์ เฟยลุง   
235บ้านนาหนุน 2นายภาคภูมิ ไชยยศ 054799004 
236บ้านสบเป็ดว่าที่ร้อยตรีวีระ มีเล้ 054779202 
237บ้านน้ำโมงปางสานายวิชาญ ใบยา 054779200 
301ชุมชนบ้านทุ่งช้างนายเอนก กองคำ 054795124 
302มณีพฤกษ์  054760251 
303ชุมชนบ้านเฟือยลุงนายสมศักดิ์ จิตตรง 054795123 
304บ้านแพะกลาง  054795304 
305บ้านน้ำพินางพวงผกา ศาลาคาม 054760187 
306บ้านเวียงสองนายรัฐชวิชญ์ นาระทะ 054795437 
307บ้านน้ำสอดนายวุฒิไกร กาบปินะ 054779174 
308บ้านปางแกนายอดิศักดิ์ ไชยอ้าย 054798763 
309ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)  054798649 
311บ้านน้ำลาดนายกฤษณพณ ศุภชัยวัฒน์ 054798644 
312บ้านปอนนางมณีลักษณ์ เทพอินทร์ 054798776 
313บ้านน้ำเลียงนายสาธิน ปวนคำมา 054760250 
401ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115นายวรภพ รินฤทธิ์ 054797004 
402บ้านส้อเด่นพัฒนานายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล 054753258 
403บ้านดอนสบเปือนางจุฬาลักษณ์ จิตอารี 054798681 
404ไตรคามวิทยา  054798683 
407บ้านสบกอนนายธวัชชัย ยวงคำ 054797003 
408ชุมชนบ้านเจดีย์นายเจริญ หล้าแก้ว 054797525 
409ไตรราษฎร์สามัคคีนายเสกสรรค์ ใจประสงค์ 054798770 
410บ้านกอกนางสาวภนิดา เตชา   
411ไลออนส์บ้านหนองปลานายภิญโญ ภูมิอรัญ 054760114 
412บ้านหนอง  054760183 
413บ้านชีนายมานพ ขยายเสียง 054760112 
414พระพุทธบาทวิทยานายเสกสรร ณ น่าน 054701132 
415บ้านเหล่าอ้อ  054701131 
416บ้านตึ๊ด  054798586 
417บ้านดอนแท่น  054797499 
418บ้านใหม่นายชิตพล แคแดง 054798796 
419บ้านดอนแก้วนายสวัสดิ์ ต๊ะผัด 054798731 
420บ้านพร้าวกลางนายวัชระ ยะปัญญา 018848826 
422ธาราบรรพต  054798753 
423บ้านน้ำคานายอดุลย์เดช กรงทอง 054797412 
424ไตรมิตรวิทยานายฉัตรชัย วรณัฐนันท์ 054798810 
425บ้านผาน้ำย้อยนายอนุรักษ์ ระวังการ 054760184 
426บ้านเกวตว่าที่ร้อยโทสำอางค์ ใจการณ์ 054760113 
501บ้านสะปันนางสาวจงกล แก้วโก 054760222 
502บ้านสว้านายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ 054760221 
503บ้านบ่อหยวกนายกรวัฒน์ โนพิยะ 054760225 
504บ้านขุนน้ำน่านนางสาววชิราภรณ์ จะเฮิง 054760145 
505บ้านนาขวาง  054760142 
506บ้านบ่อหลวงนางสุจิตรา ยาวิไชย 054778071 
507บ้านกอก  054760111 
508บ้านนาบงนางสาวนุชนาถ สุทธการ 054778069 
509บ้านผักเฮือกนายยุทธนา สะตะ 054778072 
510บ้านยอดดอยวัฒนานายจักรกฤษณ์ อุปจักร์ 054760212 
511บ้านห่างทางหลวงนายสาคร วัฒนาสกุลไทย 054760147 
512บ้านสบมางนายพิศิษฐ์ อุดอ้าย 054760220 
513ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์นายณัฐภัทร อุปจักร์ 054760205 
515บ้านนากอก  054760146 
601บ้านสองแคว  054777112 
602บ้านปางปุกนายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์ 054777079 
603สมาคมพยาบาลไทยนายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ 054777148 
604บ้านน้ำโมง  054760204 
605บ้านปางกอมนางสมร สุทธหลวง 054760176 
606บรรณโศภิษฐ์นายวิรพงษ์ ทะก๋า 054760228 
608บ้านผาสิงห์  054760181 
610บ้านสะเกินนายอนุพงค์ วงค์สวัสดิ์ 054760180 
611บ้านผาหลักนายบุญญฤทธิ์ ปันกัน 054760229 
612บ้านปางส้าน  054760178 
701บ้านสบปืนนางมนัสนันท์ ทายา 054760110 
702บ้านปางหกนางนิลัดดา เพตะกร 054760109 
703บ้านห้วยโก๋น  054795521 
704บ้านห้วยทรายขาวนางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 054779438 
705บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)นายรัชชานนท์ เทพอาจ 054760102 
706บ้านน้ำช้างพัฒนานางสาวแสงเดือน อูปแก้ว 054760105 
707บ้านน้ำรีพัฒนานางสาวชุติมันต์ วันดี 054760210 
708บ้านด่านนายณรงค์ กันอาทา 054760103 
709บ้านบวกหญ้านายเชวง จันฟุ่น   
710บ้านเปียงซ้อนายจักรภาณุ วีระวงค์ 054760106 
711บ้านห้วยฟองนายเอกชัย ชุมศรี 054760107 
712หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์นายปุถุชน บุดดาหวัง 054760108 
713เพียงหลวง7ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯนางณัฐชยา พันธุลี   
714ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสันนายทิวากร จิตอารี