ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์บ้านน้ำปัวพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำปาย น่าน เขต 1
2นายชนะชัย จิณะเสนชุมชนบ้านทุ่งช้างโรงเรียนบ้านฟ้า น่าน เขต 1
3นางศศิธร ปันทะบ้านสว้าโรงเรียนบ้านไชยสถาน น่าน เขต 1
4นายประเวศ โทสุรินทร์บ้านดอยติ้วโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน น่าน เขต 1
5นางสุดาพร หวังล้อมกลางบ้านน้ำรีพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง น่าน เขต1
6นางสาวณัฐณิชา ทิพย์โพธิ์บ้านด่านโรงเรียนบ้านบ่อหอย น่าน เขต 1
7นายภานุมาศ ท้าวชัยมูลบ้านสบมางบ้านศรีบุญเรือง น่าน เขต 1
8นางสาวอมรรัตน์ ปานต๊ะระษีบ้านน้ำรีพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ น่าน เขต 1
9นางแสงเดือน ทภูมินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2โรงเรียนบ้านนาหล่าย น่าน เขต 1
10นายศุภชัย รอดคลองตันบ้านน้ำเลียงโรงเรียนบ้านหาดเค็ด น่าน เขต 1
11นางปิยะนุช อินสองใจบ้านดอนแก้วโรงเรียนบ้านสาลี่ น่าน เขต 1
12นางเยาวลักษณ์ คำวังบ้านแหนโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ น่าน เขต 1
13นายณัฐชาต ไชยรินคำบ้านห้วยฟองโรงเรียนบ้านบ่อหอย น่าน เขต 1
14นางสุภาพร มาประกอบบ้านน้ำรีพัฒนาโรงเรียนบ้านปากคลอง อุตรดิตถ์ เขต 1
15นายวิวัฒน์ เต็งวิลัยบ้านขุนน้ำน่านโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา อุตรดิตถ์ เขต 2
16นายราชนพ ลำภูบ้านสบปืนโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สุรินทร์ เขต 3
17นางสาวณัฐธินียา ปราบสงบบ้านบ่อหยวกโรงเรียนบ้านดอนชัย แพร่ เขต 1
18นางสาวศิริรัตน์ ทนันชัยบ้านห้วยโก๋นโรงเรียนบ้านนาแก แพร่ เขต 2
19นางชัญญาภัค เชียงหนุ้นบ้านน้ำฮาวโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) แพร่ เขต 2
20นายสุบิน แสนคำบ้านน้ำช้างพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู เชียงใหม่ เขต 3
21นายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญบ้านสันเจริญโรงเรียนบ้านแมาเหมืองหลวง แม่ฮ่องสอน เขต 1
22นายชาญศิลป์ จตุนามบ้านสบมางโรงเรียนบ้านใหม่ปางคำ(ภูลังกาอนุสรณ์) พะเยา เขต 2
23นายทวี ตนะทิพย์บ้านแหนลาออกจากราชการ 
24นายสันชัย ศิริลักษณ์บ้านสบเป็ดลาออกจากราชการ