ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมัย ธนะศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
2นายธีรพันธุ์ บุญเกิดชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115เกษียณอายุ 
3นายธวัชชัย นันทสว่างไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)เกษียณอายุ 
4นายสังวุฒิ เมธีเสริมสกุลบ้านส้อเด่นพัฒนาเกษียณอายุ 
5นายอนันต์ ธิคำบ้านสบมางเกษียณอายุ 
6นายนิเวช ตนะทิพย์บ้านถ่อนเกษียณอายุ 
7นางอุบลวรรณ ม่วงมีไตรราษฎร์วิทยาเกษียณอายุ 
8นายสกล โตสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
9นายไสว ช่างเงินบ้านแหนเกษียณอายุ 
10นายยุทธชัย วงศ์บุญญานุวัฒน์บ้านผักเฮือกเกษียณอายุ 
11นายณัฐกฤษฏิ์ ปะทิบ้านยู้เกษียณอายุ 
12นางพีชานิกา ทองแพงบ้านเชียงแลเกษียณอายุ 
13นางนิพร ท้าวฮ้ายบ้านเชียงแลเกษียณอายุ 
14นายสมาน จิณะไชยบ้านม่วงเกษียณอายุ 
15นายชูศักดิ์ แก้วคงดีพัฒนานิคมวิทยาเกษียณอายุ 
16นายถวิล พุฒหมื่นพัฒนานิคมวิทยาเกษียณอายุ 
17นายเปรื่องกิติ ต๊ะวิไชยบ้านปงเกษียณอายุ 
18นายเสนาะ อะทะบ้านน้ำแป่งเกษียณอายุ 
19นายธีระ ไชยศิลป์บ้านป่าลานเกษียณอายุ 
20นายเอนก ปัญญาภูบ้านหนาดเกษียณอายุ 
21นายปรีชา ก๋าแก้วบ้านหนาดเกษียณอายุ 
22นายประทีป ไชยโยธาราบรรพตเกษียณอายุ 
23นายชัยพงษ์ วิสุทธิ์อัมพรชุมชนบ้านเฟือยลุงเกษียณอายุ 
24นางดาวัลย์ ลำทาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
25นางอุไร พุฒหมื่นโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
26นางระเบียบ คำแสนบ้านยู้เกษียณอายุ 
27นางบุษบา ตนะทิพย์บ้านน้ำฮาวเกษียณอายุ 
28นายธนวัฒน์ สุภาบ้านนาฝ่าเกษียณอายุ 
29นายสัมพันธ์ เทแก้วบ้านถ่อนเกษียณอายุ 
30นางวาสนา ถาวงศ์ไตรราษฎร์วิทยาเกษียณอายุ 
31นางอำนวย บุญทวีบ้านดอยติ้วเกษียณอายุ 
32นางวันพร เล็กพานิชบ้านสบหนองเกษียณอายุ 
33นางนงนุช เลี้ยงเพ็ชรบ้านสบหนองเกษียณอายุ 
34นายอดิศักดิ์ พิยะบ้านนาหนุน 1เกษียณอายุ 
35นายเฉลียว ธนะขว้างบ้านนาหนุน 1เกษียณอายุ 
36นางพิกุล รัตนแสงภักดีบ้านปรางค์เกษียณอายุ 
37นางกุลนิษฐ์ คัญชิงบ้านร้องเกษียณอายุ 
38นางเบญจวรรณ สุทธหลวงบ้านร้องเกษียณอายุ 
39นางดรุณี พรหมรักษ์ศรีสระวงศ์เกษียณอายุ 
40นางจินดา แสงเนตรวรนครเกษียณอายุ 
41นางสาวปิยะลักษณ์ ตาลตาวรนครเกษียณอายุ 
42นายนิพนธ์ มหานิลบ้านเสี้ยวเกษียณอายุ 
43นายวิชิต เกษรมาลาบ้านส้านเกษียณอายุ 
44นางเกวริน ทองอยู่บ้านส้านเกษียณอายุ 
45นางประไพ กะรัตน์บ้านส้านเกษียณอายุ 
46นางนงเยาว์ หาดเพชรบ้านปงสนุกเกษียณอายุ 
47นางพวงทอง แสงวรรณธีระบ้านไร่เกษียณอายุ 
48นางนลินสุดา ช่างเหล็กไตรประชาวิทยาเกษียณอายุ 
49นางพรรณี เนตรทิพย์บ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)เกษียณอายุ 
50นางจรวยพร ศรีสุขสหราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
51นางรัชนีกร โตสุวรรณชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115เกษียณอายุ 
52นางจำนงจิต บุญเกิดชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115เกษียณอายุ 
53นางกรกฎ จันต๊ะยอดบ้านดอนแก้วเกษียณอายุ 
54นางกาญจนา นาตันบ้านพร้าวกลางเกษียณอายุ 
55นางพัชรา ทวีชัยไตรราษฎร์สามัคคีเกษียณอายุ 
56นายเฉลิม ตาอ้ายเทือกไลออนส์บ้านหนองปลาเกษียณอายุ 
57นายเสกสันต์ ขันทะสีมาบ้านเหล่าอ้อเกษียณอายุ 
58นายอุทัย รัตนกันทาบ้านน้ำสอดเกษียณอายุ 
59นายสถิตย์ ร่อนทองบ้านน้ำลาดเกษียณอายุ 
60นางสาวศรีจันทร์ สีสันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
61นางนิ่มนวล กันทะศรีสระวงศ์เกษียณอายุ 
62นายสมัย พุฒหมื่นชุมชนไตรคามราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
63นายยงยุทธ บุญตันบ้านนาหนุน 2เกษียณอายุ 
64นายนิยมศักดิ์ ธนะวงค์บ้านนาก้อเกษียณอายุ 
65นายวิสุทธิ์ มังคลานันท์บ้านทุ่งกวางเกษียณอายุ 
66นายพิพัฒน์ ทองสถิตย์บ้านนาวงศ์เกษียณอายุ 
67นายจรัส ไชยโยบ้านดอนสบเปือเกษียณอายุ 
68นายสมชาย ไชยวิโนชุมชนบ้านเจดีย์เกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 17/06/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2