ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปนัดดา สังฆะมณีบ้านขุนน้ำน่านโรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
2นางอำนวย วงศ์บุญญานุวัฒน์บ้านบ่อหลวงลาออกจากราชการ 
3นายธีรวัฒน์ อุตรชนบ้านปางแกให้ออกจากราชการ 
4นางพัชญา อุ่นใจหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด