ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจำรูญ ชัยสารโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33
2นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1
3นางสาววินุช ใจเย็นโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1