ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจรัส ขนิษฐ์น้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
2นายมานพ ตรัยตรากุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
3นายสมศักดิ์ จันทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
4นางกฤตยา สำราญทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
5นางจินตนา วรรณวัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
6นายพิทยา เขตบุญไสยบ้านคัวะเกษียณอายุ 
7นางจรุณี พิมเสนบ้านสบเป็ดเกษียณอายุ 
8นางสุชาดา จันทร์ทองบ้านวังว้าเกษียณอายุ 
9นายเพชร คำครุฑบ้านสบเป็ดเกษียณอายุ 
10นางบำเพ็ญ ริกันต์บ้านแหนเกษียณอายุ 
11นางรังษี ปินตาชุมชนบ้านดอนตันเกษียณอายุ 
12นางสาวสมาพร อินต๊ะกันชุมชนบ้านดอนตันเกษียณอายุ 
13นายสมุห์ มงคลบ้านสบเป็ดเกษียณอายุ 
14นายสว่าง ปินตาชุมชนบ้านดอนตันเกษียณอายุ 
15นางวันดี ศิริเดชากุลบ้านแหนเกษียณอายุ 
16นางเสาวลักษณ์ ชนะเกษมแสนทองวิทยาเกษียณอายุ 
17นางละมัย ตาลตาบ้านปรางค์เกษียณอายุ 
18นางละมัย เนตรวีระแสนทองวิทยาเกษียณอายุ 
19นายชุมพล วิชาบ้านนาหนุน 2เกษียณอายุ 
20นางพินผกา อินต๊ะพัฒนานิคมวิทยาเกษียณอายุ 
21นางขนิษฐา ใบยาแสนทองวิทยาเกษียณอายุ 
22นางนงนภัส เข็มอนุสุขบ้านแหนเกษียณอายุ 
23นายจักรกริช ดอกเกี๋ยงชุมชนบ้านดอนตันเกษียณอายุ 
24นายทองดี เนตรวีระบ้านนาหนุน 2เกษียณอายุ 
25นางยุพิน รัตนพิกุลบ้านยู้เกษียณอายุ 
26นางอนงค์ มะโนวรรณบ้านท่าค้ำเกษียณอายุ 
27นางปวีณ์มาส จิรกุลอรุณวัชร์บ้านนาหนุน 2เกษียณอายุ 
28นายเสน่ห์ ไชยปรุงไตรราษฎร์วิทยาเกษียณอายุ 
29นายสาธิต ชินกลางบ้านท่าวังผาเกษียณอายุ 
30นางรัตนา สิทธิหาญบ้านท่าวังผาเกษียณอายุ 
31นายเธียร คำเขียวชุมชนบ้านดอนตันเกษียณอายุ 
32นางสุกานดา กรองทองบ้านปงเกษียณอายุ 
33นางนัทธมน คำครุฑโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
34นายชูชาติ อุ่นจันทร์บ้านท่าวังผาเกษียณอายุ 
35นายสนิท สุทธการไตรคามวิทยาเกษียณอายุ 
36นายธิติวัฒน์ ขันหลวงวรนครเกษียณอายุ 
37นายสุชาติ กะรัตน์บ้านขอนเกษียณอายุ 
38นายประชา คีรีสัตยกุลบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)เกษียณอายุ 
39นางอำเพียร จึงตระกูลบ้านปรางค์เกษียณอายุ 
40นายชาลี ไชยเสนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)เกษียณอายุ 
41นางสาวสมร ยาสารวรนครเกษียณอายุ 
42นายพีรวุฒิ แสนนิทาวรนครเกษียณอายุ 
43นายประสิทธิ์ ปรังฤทธิ์ชุมชนศิลาเพชรเกษียณอายุ 
44นางผกา กะรัตน์บ้านร้องเกษียณอายุ 
45นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์บ้านส้านเกษียณอายุ 
46นางประพันธ์ จันทร์วังบ้านปงสนุกเกษียณอายุ 
47นายมนตรี สุทธหลวงบ้านนาฝางเกษียณอายุ 
48นายประหยัด สายสูงจอมแจ้งวิทยาคารเกษียณอายุ 
49นางอัญชา ปรังฤทธิ์ชุมชนศิลาเพชรเกษียณอายุ 
50นางประไพ ชมภูมิ่งบ้านพานเกษียณอายุ 
51นายสมัคร แสงวรรณธีระบ้านน้ำยาวเกษียณอายุ 
52นายเสถียร คำรังษีวรนครเกษียณอายุ 
53นางสืบสาย ไชยศิลป์บ้านปรางค์เกษียณอายุ 
54นายคำหมั้น ไชยยะบ้านพานเกษียณอายุ 
55นางสุมาลี ดีอุ่นศรีสระวงศ์เกษียณอายุ 
56นายสมาน เปียงใจชุมชนบ้านเจดีย์เกษียณอายุ 
57นางราตรี อินทำชุมชนบ้านเจดีย์เกษียณอายุ 
58นางสาวติรัตน์ กองบุญบ้านผาน้ำย้อยเกษียณอายุ 
59นายเชิดศักดิ์ ไชยโยบ้านสบกอนเกษียณอายุ 
60นางสาววรรณวิไล วงศ์จันทร์บ้านส้อเด่นพัฒนาเกษียณอายุ 
61นายคำรณ บุญเกษมบ้านพร้าวกลางเกษียณอายุ 
62นายพัฒน์ ขันทะสีมาบ้านตึ๊ดเกษียณอายุ 
63นางกัญจพัฒน์ ปัญญาสิทธิ์บ้านดอนแท่นเกษียณอายุ 
64นายสุวัฒน์ คงศรีศักดิ์ธาราบรรพตเกษียณอายุ 
65นายมิตร อินทำบ้านน้ำคาเกษียณอายุ 
66นายเดช ปัญญาภูบ้านเวียงสองเกษียณอายุ 
67นางสมพรรณ ก้อนคำบ้านหนองผุกเกษียณอายุ 
68นางประนอม อรุณานันท์ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)เกษียณอายุ 
69นางอำนวยสุข คำรังษีไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)เกษียณอายุ 
70นางวศพร พิมพ์มาศชุมชนบ้านทุ่งช้างเกษียณอายุ 
71นางชนัญกานห์ ลุนพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
72นายวิทยา มหายศนันท์บ้านสบมางเกษียณอายุ 
73นายคำปัน ต๊ะมาบ้านดอยติ้วเกษียณอายุ 
74นายประหยัด เทพทิพย์บ้านร้องเกษียณอายุ 
75นายวีรวัฒน์ สุมทุมบ้านสกาดใต้เกษียณอายุ 
76นายสนั่น วารีบ้านใหม่เกษียณอายุ 
77นายสมจิต พงษ์สุภาสหราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
78นางรัชนีกร เทพกอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2เกษียณอายุ 
79นางทักษกานต์ เสฏฐวุฒิพงศ์บ้านนาวงศ์เกษียณอายุ 
80นางยุวดี คันธะเรศย์บ้านท่าวังผาเกษียณอายุ