ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปราณี หารต๊ะบ้านเสี้ยวลาออกจากราชการ 
2นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลาบ้านสว้าโรงเรียนบ้านก้อ สพป.น่าน เขต 1
3นายเทวินทร์ ศรีบุญเรืองสกาดพัฒนาโรงเรียนบ้านสาลี่ สพป.น่าน เขต 1
4นายวิทยา ใจแก้วบ้านห้วยทรายขาวโรงเรียนบ้านนาคา สพป.น่าน เขต 1
5นายชำนาญ ชาวแหลงชุมชนศิลาแลงโรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1
6นายทศพร พรมมีบ้านสว้าโรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สพป.น่าน เขต 1
7นางสาวกัลยาวรรณ มีแสงพระพุทธบาทวิทยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม.เขต 37
8นายเจนณรงค์ ไชยสว่างบ้านสบมางโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
9นางสาวราตรี วงศ์ไชยบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1
10นางสาวชนานันท์ เอกภูธรมณีพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต 1
11นางสาววรินทร์ คำเขินบ้านยอดดอยวัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป.น่าน เขต 1
12นางสาวมณีวรรณ วรรณวังภูคาวิทยาคมโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2
13นางศรีธรณ์ พิมพ์ทองบ้านห้วยท่างลาออกจากราชการ 
14นางพวงพยอม คันทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
15นายนิกร รวมสุขนิรันดรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
16นางทัศนัย นันทแกล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
17นางอรุณนาถ ทิพย์อุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
18นายนิกาย อบเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ