ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางมณฑา คนการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางวนิดา สวนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
3นางวิไลวรรณ บุญเกษมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
4นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
5นายกิติชัย สวนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
6นายเฉลิม อินทะนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
7ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์บ้านนาวงศ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม.37
8นางชญาณินท์ แสนพิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2โรงเรียนบ้านผาขวาง สพป.น่านเขต1