ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายบรรจง อุตรชนวรนครลาออกจากราชการ 
2นางสาวสมใจ เอื้อจิตอารีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 1
3นายนิรันดร์ มงคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 1
4นางสาวจิตตรีรัตน์ คงดีบ้านปางแกรร.บ้านสันทะ สพป.น่าน เขต 1
5นางธัญลักษณ์ จันทร์เจนจบบ้านดอยติ้วรร.บ้านผาขวาง สพป.น่าน เขต 1
6นางอัญญ์ชิสา วงศ์ไชยท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์รร.อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2
7นางณชพร พรหมมินทร์บ้านยอดดอยวัฒนารร.บ้านหนองยาว สพป.เชียงราย เขต 2
8นางสาวยุพา ปานะบ้านปางหกรร.บ้านใหม่แม่ยางมิ้น สพป.เชียงราย เขต 2
9นางสาวแสงเดือน เจ็ดกริชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2รร.อนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2
10นายเสกสรร รุณรักษาบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)รร.อนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
11นางสาวมนทกานต์ คงทองสังข์มณีพฤกษ์รร.วัดบ้านฮ่อง สพป.ลำปาง เขต 1
12นางสาวณหทัย ไชยวุฒิบ้านสกาดใต้รร.ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต 2
13นางสาวรัชดาภรณ์ สุโรพันธ์สกาดพัฒนาให้ออกจากราชการ