ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอรไท เวชกลไกลบ้านขุนน้ำน่านร.ร.บ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต 4
2นางมลธิรา รักษาศิลป์มณีพฤกษ์ร.ร.บ้านหนองเตา สพป.เชียงราย เขต 4