ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุภารัตน์ นาคอ้ายบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)ลาออกจากราชการ 
2นางชนัฏตา ปินตาชุมชนไตรคามราษฏร์บำรุงลาออกจากราชการ 
3นายประสิทธิ์ กาแก้วบ้านน้ำปัวพัฒนาลาออกจากราชการ 
4นายบรรจง อุตรชนวรนครลาออกจากราชการ 
5นายประการ เลาหล่ายบ้านท่าวังผาลาออกจากราชการ 
6นายพรชัย ธนะขว้างบ้านนาหนุน 2ถึงแก่กรรม